Adatkezelési Tájékoztató

Kérem, figyelmesen olvassa el a Tájékoztatót annak érdekében, hogy megértse, az Európai Uniós adatvédelmi rendelet (GDPR) és a hatályos jogszabályok kapcsán hogyan kezelem a személyes adatait és megismerje az adatkezeléssel kapcsolatos jogait. A vállalkozásom fenntartja magának a jogot jelen tájékoztató bármikori megváltoztatására, ha a rendeletben, törvényben, a vállalkozás adataiban változás állna be. Ha a változás olyan információkat érint, amik miatt Önt kötelezően értesíteni szükséges, azt haladéktalanul megteszem. Amennyiben kérdését postai úton küldte meg jelen tájékoztatóval kapcsolatosan, arra haladéktalanul válaszolok, de legkésőbb írásban egy hónapon belül.

Személyes adatai (vagyis azok az adatok, amelyek az Ön személyével kapcsolatba hozhatók) akkor kerülhetnek a kezelésembe, ha Ön azt a tudomásomra hozza a következő lehetőségeken keresztül: Facebook, Messenger, Viber, a vállalkozás weboldala, levelezőrendszerek, telefonon, élőszóban.

Tájékoztatom Önt, hogy a bíróság, az ügyész, a nyomozó hatóság, a szabálysértési hatóság, a közigazgatási hatóság, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, a Magyar Nemzeti Bank, illetőleg jogszabály felhatalmazása alapján más szervek tájékoztatás adása, adatok közlése, átadása, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátása végett megkereshetik a vállalkozásomat, mint adatkezelőt. A vállalkozásom a hatóságok részére – amennyiben a hatóság a pontos célt és az adatok körét megjelölte – személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges.

Sződy-Zétényi Éva e.v., mint adatkezelő a tudomásomra jutott személyes adatokat bizalmasan kezelem és magamra nézve kötelezőnek ismerem el jelen jogi közlemény tartalmát.
Adatkezelőként a tevékenység ellátásához adatfeldolgozókat veszek igénybe (pl: könyvelő, NAV). Az adatfeldolgozók önálló döntést nem hoznak, kizárólag az adatkezelővel kötött szerződés és az adatkezelő utasításai szerint jogosultak eljárni. Az adatfeldolgozók a GDPR szerinti adatkezelésről és feldolgozásról nyilatkozatot tesznek az Adatkezelők részére és az adatkezelő ellenőrzi a tevékenységüket. Az adatfeldolgozók további adatfeldolgozó igénybevételére kizárólag az adatkezelő előzetes hozzájárulásával jogosultak.

Az informatikai eszközömön tárolt és kezelt adatok a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás ellen védettek.

A vállalkozásom tevékenységének adatkezelése önkéntes hozzájáruláson, illetve törvényi felhatalmazáson alapulnak. Az önkéntes hozzájáruláson alapuló adatkezelések esetében az érintettek az adatkezelés bármely szakában kérhetik az adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen.

Ön bármely időpontban visszavonhatja az adatkezelési hozzájárulását, de ez nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét.

A személyes adatok módosítása vagy törlése kezdeményezhető e-mailben, telefonon vagy a jelen tájékoztatóban megadott bármely elérhetőségi lehetőségen.

Bizonyos esetekben a megadott adatok egy körének kezelését, tárolását, továbbítását jogszabályok teszik kötelezővé, melyről külön értesítem ügyfeleimet.

Az adatkezelési tájékoztatóm folyamatosan elérhető a www.zetenyimakeup.hu weboldalamon és a Best Beauty szépségszalonban (1137 Budapest, Radnóti Miklós utca 22/A). Az Európai Unió

Általános Adatvédelmi Rendelet (679/2016 sz. rendelet, a továbbiakban: GDPR) 13. cikke alapján az alábbi kötelező tájékoztatást adom:
Cégnév: Sződy-Zétényi Éva egyéni vállalkozó, adatkezelő
Adószám: 66600777-1-41
Székhely: 1041 Budapest, Liszt Ferenc utca 17/A
Weblap: www.zetenyimakeup.hu

Kapcsolattartás: Tel.: +3670/9404806, Facebook: www.facebook.com/Zetenyimakeup, E-mail: smink@zetenyimakeup.hu, Instagram: @zetenyimakeup

Adatvédelmi Tisztviselő: az adatkezelő a GDPR 37. cikke alapján nem köteles adatvédelmi tisztviselő kinevezésére

Adatvédelmi kérelmek: amennyiben bármilyen kérése vagy kérdése van az adatkezeléssel kapcsolatban, kérelmét postai úton a fent megjelölt címre és névre elküldheti. Válaszomat késedelem nélkül, de legfeljebb 30 napon belül küldöm az Ön által kért címre.

 

Adatkezelési célok

 

A szolgáltatás nyújtásához kapcsolódóan, a szolgáltatás igénybe vevőinek adatait jogi kötelezettség teljesítése, ügyfélkapcsolat fenntartása valamint marketing és reklám célokra kezelem.

Jogalapok az Ön személyes adatainak felhasználásához
Az Ön személyes adatainak használatát az alábbiak alapozzák meg, mint jogalapok:

a) Az Ön személyes adatának használata ahhoz szükséges, hogy a számviteli jogszabályoknak megfelelő számlát állíthassak ki, ha Ön ezt kéri. Jogalap: GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pont

b) Telefonszámára, email címére és nevére az igénybe vett vagy igénybe venni kívánt szolgáltatás pontosításához, részleteinek kidolgozásához adat- és időpont egyeztetés céljából van szükség. Szerződés kötés esetén lakcímére és személyi igazolványának azonosító számára kizárólag a pontos és egyértelmű azonosítás céljából van szükség. Jogalap: GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont.

c) Előfordulhat, hogy egyes szolgáltatások igénybevétele alatt Ön megoszt velünk egészségügyi információt. A megadott egészségügyi információkat tartalmazó kezelőlapot csak akkor készítjük el és tároljuk, amennyiben kifejezetten hozzájárul. Jogalap, GDPR 9. cikk (2) bekezdés a) pont.

d) A szolgáltatás alatt és után fénykép készülhet az elvégzett szolgáltatásról minőségbiztosítási és marketing és reklám célokra. A fényképet csak akkor készítjük el, tároljuk és használjuk fel, amennyiben kifejezetten hozzájárul. Jogalap, GDPR 9. cikk (2) bekezdés a) pont.

e) Sütik („cookies”) felhasználása és tárolása a zetenyimakeup.hu weboldalra történő látogatásakor: A sütik kisméretű szöveges, képi vagy szoftverfájlok, amelyeket az Ön számítógépén, okostelefonján vagy webhelyek böngészésekor interneteléréshez használt egyéb eszközein helyezünk el és tárolunk. A sütik rendkívül hasznos eszközök, amelyek lehetővé teszik, hogy az internetes oldal Önt felismerje, továbbá, hogy naplózza az időpontokat, amikor Ön egy adott oldalra ellátogat. Emellett lehetővé teszik, hogy a weboldallal Ön biztonságos kapcsolatot létesítsen, és a felhasználói élményt is növelik azáltal, hogy a weboldallal kapcsolatos élményét javítják, a kapcsolatot biztosítják és/vagy egy adott oldal tartalmát az Ön érdeklődési köréhez igazítják.

A sütik által az Ön számítógépén rövid ideig tárolt információ az alábbiakra vonatkozhat: azon weboldalak, amelyekre Ön a sütit tartalmazó számítógépével ellátogatott; azok a hirdetések, amelyekre Ön rákattintott; az Ön által használt böngésző típusa; az Ön IP-címe; és az adott weboldal számára Ön által megadott információ (a sütik alkalmazásával elkerülhető az információ ismételt megadása).

I. A működéshez szigorúan szükséges cookie-k: Ezek a cookie-k a weboldal használatához nélkülözhetetlenek, és lehetővé teszik a weboldal alapvető funkcióinak használatát. Ezek hiányába az oldal számos funkciója nem lesz elérhető az Ön számára. Ezen típusú cookie-k élettartama kizárólag a munkamenet idejére korlátozódik.

II. A felhasználói élmény javítását szolgáló cookie-k: Ezek a cookie-k információkat gyűjtenek a felhasználó weboldalhasználatáról, például, hogy mely oldalakat látogatja leggyakrabban, vagy milyen hibaüzenetet kap a weboldalról. Ezek a cookie-k nem gyűjtenek a látogatót azonosító információkat, vagyis teljesen általános, névtelen információkkal dolgoznak. Az ezekből nyert adatokat a weboldal teljesítményének javítására használjuk. Ezen típusú cookie-k élettartama kizárólag a munkamenet idejére korlátozódik.

Hozzájárulását a regisztrációs lap kitöltésével, aláírásával adja meg. Amennyiben ezeket nem adja meg, a szolgáltatást nem tudja igénybe venni.

 

Az adatkezelés időtartama

A számlákat jogi kötelezettség miatt legalább nyolc évig őrzöm meg.

A kapcsolattartás céljából megadott adatokat (és a kezelőlapot) az utolsó találkozásunk óta eltelt öt év múlva megsemmisítem.

 

Érintetti jogok

A személyes adataihoz kapcsolódóan Önnek a jogszabályban meghatározott jogai vannak. Amennyiben ezekhez kapcsolódóan további információt szeretne kapni vagy bármelyikkel élni kíván, bármikor kapcsolatba léphet velem.

Érintetti jogok:

a) hozzáférés, az Önre vonatkozó, általam kezelt adathoz; élhet adathordozási jogával
b) amennyiben egy adat elavult vagy helytelen, ennek kiigazítása;
c) az Önre vonatkozó általam kezelt adat törlése, ez a jog kizárólag a kapcsolattartási adatokra vonatkozik;
d) az adat kezelésének korlátozása;
e) az Ön személyes adatának direkt marketing célokra való használatának megtiltása;
f) személyes adatainak harmadik személy szolgáltató számára történő átadása, vagy ennek megtiltása;
g) bármely Önre vonatkozó, általam kezelt személyes adatról másolat adása;
h) tiltakozás a személyes adatok általam történő használata ellen.

 

Jogorvoslati tájékoztatás

Magyarországon az adatvédelmi felügyeleti hatóság: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C) Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5. Telefon: s0613911400 Fax: 0613911410 E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu Honlap: http://www.naih.hu

Az üzemeltető weboldalának tárhelyszolgáltatója
A weboldalak tárhelyszolgáltatója az EZIT Kft. 1132 Budapest, Victor Hugo utca 18-22.